Sky-kommunikasjon

Sky-kommunikasjon, eller Cloud Communications er Internett-baserte kommunikasjonsformer for formidling av stemme, eller data, men det inkluderer også muligheten for switching og oppbevaring hos en tredjepart, som ligger utenfor de partene som faktisk bruker de rent praktiske aspektene av teknologien. Dataen og egenskapene til et slikt system er tilgjengelig over det offentlige nettet.

Skyen er et ganske bredt begrep

Skyen er et ganske bredt begrep som hovedsaklig henviser vert-systemer som gir mange parter tilgang til å få tilgang på ønsket data, og som holder denne dataen tilgjengelig, slik at man har tilgang på denne fra mange forskjellige steder. Dette har mange praktiske fordeler, men det betyr også VoIPat man utsetter den informasjonen som er lagret i skyen for en større sikkerhetsrisiko.
Etterhvert som VoIP, stemme over Internett -Protokoll’er er blitt bedre utviklet, er også telekommunikasjon, hosted telephony, blitt en viktig del av tilbudet gjennom skyen. Mange store selskaper har allerede tatt steget, og oppgradert sine koblingssenter til mer moderne VoIP-systemer.

En kollektiv løsning som bidrar til økonomisk effektivitet og kutting av kostnader

Utvikling av vertstjenester på skybasis har allerede vist seg som økonomisk overlegen, om man sammenlikner med at man bygger opp en egen kapasitet for å gjennomføre alle tjenester og funksjoner, som dem man finner i skyen. Dette er nemlig en kollektiv løsning som bidrar til økonomisk effektivitet og kutting av kostnader på ganske mange hold, samtidig som den utvider muligheten for å bruke markedskrefter for å
gjøre outsourcing billigere. Med sky-løsninger er man nemlig ikke lenger avhengig av at infrastrukturen er tilgjengelig i nærområdet. Et sky-selskap kan ha en rekke forskjellige server-farmer fordelt over hele verden. Den fysiske beliggenheten er sekundær med hensyn til dette. Her bør man likevel være oppmerksom på at serverens fysiske beliggenhet har juridiske konsekvenser under mange lands lovgivning.
Å bygge opp en egen server-farm er derimot ganske dyrt om man sammenlikner. For det første vil man aldri kunne utnytte den maksimale kapasiteten, siden man alltid vil trenge en egen buffer. I hovedsak gjør man dermed bufferen kollektiv, slik at alle som går sammen i en sky, kan benytte seg av den samme buffer-kapasiteten. Siden man også kun betaler for den kapasiteten som man bruker til en hver tid, er man mer fleksibel. Som selskap, slipper man å styre med prognoser for vekst i kapasitetsbehov, eller med reduksjon av overkapasitet, eller at større deler av systemet går på tomgang.

Betenkeligheter med sikkerheten?

De fleste firma som driver med skybasert data-oppbevaring, vil selvfølgelig si at sikkerheten alltid er ivaretatt, og at man er godt beskyttet mot uautoriserte inngrep eller tilgangen på data. Hovedbekymringen burde heller ligge på den autoriserte tilgangen på data. Her kommer serverens beliggenhet inn, men også hvilken autoriteter de givende selskapene er underlagt.
Det finnes i dag gode grunner til å mistenke at stormaktene aktivt driver med spionasje, slik som de tilfellene som Snowden varslet om. Da er det heller ikke å utelukke at det drives med industrispionasje fra samme hold. Den beste løsningen er å bruke skyen til den informasjonen som kan tåle innsyn fra utenforstående.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *